Všeobecné podmínky pronájmu obytného automobilu

1. Všeobecné podmínky pronájmu obytného automobilu
Nájemce obytného automobilu může být jak fyzická osoba, tak osoba právnická. Řidičem obytného automobilu může být fyzická osoba (ať již přímo nájemce či osoba od nájemce odlišná), která ke dni uzavření nájemní smlouvy současně splňuje tyto dvě podmínky: dovršila věku alespoň 23 let a je držitelem platného řidičského oprávnění skupiny B minimálně po dobu 3 let. Veškerou právní odpovědnost za to, že řidič obytného automobilu splňuje současně obě dvě tyto podmínky, nese ve vztahu k pronajímateli nájemce. Odpovědný za vzniklé škody na majetku pronajímatele je tedy ve vztahu k pronajímateli nájemce.
Obytný automobil bude fyzicky předán pronajímatelem do dispozice nájemce, kterým je fyzická osoba, teprve po kontrole toho, že došlo k zaplacení sjednané ceny nájemného, po zaplacení peněžité jistoty (kauce) ve výši 30.000,- Kč a po předložení dvou platných dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz nebo cestovní pas a řidičský průkaz). Pronajímatel si vyhrazuje právo pořídit si, výhradně pro účely vzniklého nájemního vztahu, kopie těchto dokladů totožnosti.
Podmínkou pro fyzické předání obytného vozidla do dispozice nájemce, kterým je právnická osoba, je jednak kontrole toho, že došlo k zaplacení sjednané ceny nájemného, zaplacení peněžité jistoty (kauce) ve výši 30.000,- Kč, předložení výpisu z obchodního rejstříku nájemce, případně z jiného registru a předložení dvou platných dokladů totožnosti fyzické osoby (občanský průkaz nebo cestovní pas a řidičský průkaz), která je dle znění výpisu z obchodního rejstříku, případně z jiného registru, oprávněna právnickou osobu zastupovat. Pronajímatel si i v tomto případě vyhrazuje právo pořídit si, výhradně pro účely vzniklého nájemního vztahu, kopie těchto dokladů.
V obytném automobilu je zakázáno kouřit a z důvodu možného výskytu alergenů a dále je zakázáno v něm přepravovat domácí mazlíčky (kočky, psi, fretky, apod.).

2. Předání a vrácení obytného automobilu
Obytný automobil je předáván nájemci čistý a s plnou nádrží PHM (motorová nafta), plnou láhví propanu a plnou nádrží čisté vody. Nájemce je povinen jej vrátit pronajímateli čistý, s plnou nádrží PHM (motorová nafta), s prázdnou kazetou chemického WC  (vypláchnout čistou vodou), ostatní náplně nájemce nedoplňuje.

3. Platební podmínky
Po učiněné rezervaci obytného automobilu obdrží nájemce od pronajímatele na kontaktní emailovou adresu elektronická nájemní smlouvu a fakturu – daňový doklad pronajímatele znějící na částku odpovídající ceně nájmu uvedené v nájemní smlouvě. Sjednanou cenu nájmu (nájemné) je nájemce povinen uhradit pronajímateli do tří (3) pracovních dnů ode dne odeslání emailu. Nájemné se hradí na bankovní účet pronajímateli a pod přiděleným variabilním symbolem, vše uvedeno ve faktuře – daňovém dokladu.
Nájemce je povinen uhradit pronajímateli peněžitou jistotu (kauci) ve výši 30.000,- Kč, a to v hotovosti bezprostředně před převzetím obytného automobilu do dispozice. Peněžitá jistota (kauce) je vratná za dodržení všech smluvních podmínek a může být ze strany pronajímatele použita na úhradu toho, co je výslovně v těchto obchodních podmínkách dále uvedeno.
Ve sjednané výši nájemného je již zohledněn i pronájem veškeré vybavení obytného automobilu, včetně kempingového vybavení, vybavení kuchyně a dalšího vybavení.

4. Pojištění obytného automobilu
Havarijní pojištění obytného automobilu je sjednáno se spoluúčastí 10% (minimálně 10.000,-Kč), která bude v případě pojistné události odečtena z peněžité jistoty (kauce). Jinými slovy: Každé jednotlivé poškození obytného automobilu a jeho vybavení po dobu pronájmu, a to do výše 10.000,- Kč, hradí nájemce ze svého.  Nájemce nese odpovědnost za škody, které nebudou hrazeny pojistnou smlouvou v případě vlastního zavinění vzniku pojistné události.
Pojištění vozidla se nevztahuje na škody způsobené na pneumatikách a discích. V těchto případech je nájemce zodpovědný za celou výši vzniklé škody.

5. Nehody a poruchy obytného automobilu
Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu na obytném automobilu a jeho vybavení telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do obytného automobilu či jeho odcizení je nájemce povinen bezodkladně událost ohlásit policii a vyžádat si doklad (protokol) o provedeném šetření. Obytný automobil je kryt zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. V případě poruchy je nájemce povinen pronajímatele kontaktovat a pro určení polohy obytného automobilu kontaktovat službu Fiat Assistance. Tato služba je nájemci k dispozici zdarma.

6. Sankce
Nájemce je povinen vrátit obytný automobil uklizený a čistý, s prázdnou kazetou chemického WC (vypláchnout čistou vodou). V opačném případě je nájemce povinen zaplatit pronajímateli sankci – smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč. Při velkém znečištění, např. olejem, barvou atd. Je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Při ztrátě dokladů, nebo klíčů od obytného automobilu je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Smluvní pokuta je splatná v den předání obytného automobilu do dispozice pronajímatele. Na úhradu smluvní pokuty je pronajímatel oprávněn použít peněžitou jistotu (kauci). V případě, že již nebude možné peněžitou jistotu (kauci) zcela či vůbec využít, neboť byla již použita na úhradu  jiných peněžitých nároků pronajímatele, je nájemce povinen zaplatit smluvní pokutu či její zbývající část v hotovosti v den předání obytného automobilu.

7. Storno podmínky
• 30 dnů a více před dnem vzniku nájmu – 30% z celkové ceny nájemného
• 15-29 dnů před dnem vzniku nájmu – 50% z celkové ceny nájemného
• 1-14 dnů před dnem vzniku nájmu – 80% z celkové ceny nájemného
• v den vzniku nájmu – 100% z celkové ceny nájemného


Warning: Undefined array key "cookies_bar_status" in /data/web/virtuals/230764/virtual/www/domains/karavanyklatovy.cz/wp-content/themes/karavany/footer.php on line 61

Informace o cookies na této stránce.

Na naší webové stránce nevyužíváme cookies pro sledování návštěvnosti uživatelů. Využiváme pouze nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamické Google mapy. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout